Bàn trưởng phòng
1
OD1200A
2,000,000VNĐ
OD1200D
2,050,000VNĐ
OD1200C
2,150,000VNĐ
ET1400C
2,770,000VNĐ
ET1400B
2,820,000VNĐ
ET1600F
2,850,000VNĐ
ET1400G
3,230,000VNĐ
ET1400A
3,320,000VNĐ
ET1600M
3,680,000VNĐ
ET1600T
3,810,000VNĐ
ET1600E
3,840,000VNĐ
ET1600H
3,850,000VNĐ
1