Bàn làm việc Otab
1
Bàn Ares
2,400,000VNĐ
Bàn Pilo
3,360,000VNĐ
Bàn Fonic
4,060,000VNĐ
Bàn Beta
4,150,000VNĐ
Bàn Polin
5,520,000VNĐ
Bàn Top
6,090,000VNĐ
Bàn Primo
6,400,000VNĐ
Bàn Flio
6,400,000VNĐ
Bàn Bossi
6,400,000VNĐ
Bàn Zero
6,670,000VNĐ
Bàn Zen
6,720,000VNĐ
Bàn Hanako
6,880,000VNĐ
Bàn Paxon
7,000,000VNĐ
Bàn Tender
7,360,000VNĐ
Bàn Bazic
7,520,000VNĐ
Bàn Neco
7,600,000VNĐ
Bàn Amex
8,120,000VNĐ
Bàn Max
9,120,000VNĐ
Bàn Mika
9,240,000VNĐ
Bàn Minola
9,440,000VNĐ
Bàn Rolly
9,760,000VNĐ
Bàn Maxis
10,080,000VNĐ
Bàn Luke
10,080,000VNĐ
Bàn Nomax
10,240,000VNĐ
Bàn Riva
10,500,000VNĐ
Bàn Eston
11,200,000VNĐ
Bàn Netto
14,500,000VNĐ
1